CBI MEMBERS

D’var: B’midbar, Sara Weinberger, May 19, 2018

D’var: Vahyi, Eri Svenson, December 30, 2017

D’var: Pinhas, Aryeh Wineman, July 30, 2016

D’var: Acharai Mot, Leah Slivko, May 7, 2016

D’var: CBI teen interns, Apr 9, 2016

D’var: Vayakhel, Pam Hannah, Mar 5, 2016

D’var: Va-Era,  Sara Weinberger, Jan 9, 2016

D’var: Va-Yeishev, John Clayton, Dec 2015

RABBI JUSTIN DAVID

Rosh Hashannah – 2015

Kol Nidre – 2015

Yom Kippur – 2015

Rosh Hashanah 1 2014 – Listening to the Other

Rosh Hashanah II 2014 – Living With Everything

Kol Nidre 2014 – “Turning Toward Love

Yom Kippur 2014 – Turning From Fear